Cmentarz PArafialny

Do pobrania:

KARTA DYSPONENTA GROBU

REGULAMIN CMENTARZA

Od 1 października 2022 r. rozpoczęliśmy porządkowanie dokumentacji związanej z grobami.
Prosimy o zgłaszanie dysponentów grobów w kancelarii

 w poniedziałki, środy oraz soboty od 8.00-9.00
  w przypadku chęci zgłoszenia dysponentów w innych godzinach prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny  

Przy okazji zgłaszania dysponenta grobu jest możliwość wniesienia opłaty
z tytułu korzystania z infrastruktury cmentarza. 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu

mailowego: cmentarzmagnuszew@gmail.com 

tel:  +48 577 573 177

 Link do strony e-cmentarze ( wyszukiwarka grobów) 

https://www.ecmentarze.pl/parafia/magnuszew

 

Inwestycje na cmentarzu, które zostały wykonane

po wprowadzeniu inwentaryzacji  w październiku 2022 r.:

  • Inwentaryzacja, wykupienie programu, opłata roczna za system – 21.000 zł
  • Kostka – 73.000 zł
  • Ujęcia wody – 14.000 zł
  • Wieszaki i akcesoria do sprzątania – 4.000 zł
  • Remont muru cmentarne – 29.000 zł
  • Wycinka drzew – 15.000 zł (nastąpi w listopadzie)
  • Wywóz śmieci – 43.000 zł

 

SUMA inwestycji: 199.000 zł

DOCHÓD z wpłat 30 zł na rok od grobu: 203.402 zł

Najbliższe plany inwestycyjne:

  • Kostka w centralnej alei starej części cmenatrza miedzy sektorami A i C
  • Przebudowa śmietnika, podział na sektory i zadaszenie

 

Zarząd cmentarza:

  1. Krzysztof Dukielski

Grzegorz Szostak

Daniel Matysiak

Łukasz Wachnik

 

Regulamin cmentarza parafii
p.w. św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie

 

1. Zarządcami cmentarza są Proboszcz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie oraz Rada Cmentarza,
 zwani dalej Zarząd Cmentarza.

2.  Należy uzyskać zgodę Zarządu Cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

·        pogrzeb,

·        ekshumację zwłok, bądź przeniesienie do innego grobu,

·        budowę nowego grobu (wymiary wcześniej uzgodnić z zarzadcą),

·        budowę lub remont pomnika, np. naprawa, bądź wymiana płyty, tablicy,

·        budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie, gdyż budowane bez zgody mogą być usunięte.

3. Wymiary grobów powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r.
w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

4. Z racji dzierżawy za grób i prowadzenie prac kamieniarskich
pobiera się opłaty administracyjne ustalone przez Zarząd Cmentarza.
Opłaty te pobierane są przez
Zarząd Cmentarza najpóźniej w dniu pogrzebu i przed przystąpieniem
do prac budowlanych i kamieniarskich na cmentarzu.

5. Z racji korzystania z infrastruktury cmentarza pobiera się opłatę na 20 lat
na utrzymanie cmentarza ustaloną przez Zarząd Cmentarza.

6. Wpływy z powyższych opłat przeznaczane są m.in. na inwestycje cmentar­ne i parafialne,
koszty wywozu śmieci, opłat za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenia cmentarza,
 utrzymania należytego porządku na cmentarzu.

7. Zabrania się:

·        wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody zarządcy cmentarza,

·        zanieczyszczania cmentarza,

·        samowolnego usuwania drzew i krzewów,

·        wykonywania czynności naruszających powagę tego miejsca.

8. Śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

9. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.

10. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

11. Klucz do bram cmentarnych znajduje się u zarządcy cmentarza.

12. Zarząd Cmentarza nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących prace na cmentarzu.

13.  Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych,
 kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

14. Nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu
cmentarza parafialnego w Magnuszewie sprawują zarządcy cmentarza.

15. Regulamin podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości,
w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Zarząd Cmentarza Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie

na podstawie decyzji Rady Parafialnej

 

 

Magnuszew dn. 01.10.2022 r.